Ωφελούμενοι της δράσης «Προσβάσιμα βιβλία»

Ωφελούμενοι φοιτητές των υπηρεσιών προσβασιμότητας της Βιβλιοθήκης είναι κύρια οι δικαιούχοι χρήστες των υπηρεσιών της AMELib, δηλαδή οι εντυπο-ανάπηροι (print-dsabled) φοιτητές. Η εντυπο-αναπηρία ως όρος αναφέρεται στο άρθρο 2 του Ν 4672/2020 «κάθε άτομο με προβλήματα όρασης, που δεν επιδέχονται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου χωρίς τέτοια αναπηρία, και το οποίο για τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια, όπως ένα άτομο χωρίς τέτοιο πρόβλημα, γγ) ένα άτομο που έχει αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια, όπως ένα άτομο χωρίς τέτοια αναπηρία, δδ) ένα άτομο που δεν είναι σε θέση, λόγω σωματικής ανικανότητας, να κρατήσει στα χέρια του ή να χειρισθεί βιβλίο ή να εστιάσει ή να μετακινήσει το βλέμμα του, σε βαθμό που κανονικά θα ήταν ικανοποιητικός για να μπορεί να διαβάζει».

Οι δικαιούχοι εντυπο-ανάπηροι χρήστες έχουν πρόσβαση στο σύνολο της συλλογής της AMELib, ανεξάρτητα από τον φορέα προέλευσής τους.

Εγγραφή χρήστη στην AMELib:

Οι δικαιούχοι χρήστες εγγράφονται με αίτησή τους στην AMELib, πιστοποιούνται αφού έχουν προσκομίσει τις σχετικές γνωματεύσεις από αρμόδια δημόσια υπηρεσία (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). Για τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), οι γνωματεύσεις που γίνονται δεκτές είναι από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Την ευθύνη για την ορθότητα της γνωμάτευσης φέρουν αποκλειστικά οι γνωματεύσαντες. Για τους φοιτητές με πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση με 5%, ελέγχεται μέσω των Γραμματειών τους ο φάκελος από την αρχική εγγραφή τους, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εντυπο-αναπηρία. Οι Γραμματείς των Τμημάτων με τη βοήθεια ή και χωρίς του νοσηλευτικού των ιδρυμάτων ενημερώνει τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης εγγράφως για το δικαίωμα εγγραφής του φοιτητή στην AMELib. (Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 και με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013, με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014, με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017, με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 καθώς και την με αρ. Φ.153/146145/Α5/20-09-2019, καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης).

Αν υπάρχουν φοιτητές που δεν έχουν εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 5% ή άλλο προσωπικό του Ιδρύματος που είναι χρήστες της Βιβλιοθήκης, είναι δυνατόν να κάνουν εγγραφή στην AMELib, αφού προσκομίσουν στη γραμματεία τους ή στην υπηρεσία τους σχετική γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Κατά την εγγραφή τους ενημερώνονται για τη νομοθεσία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και για τις ποινές που επισύρει η παραβίαση του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού. Οι κωδικοί πρόσβασης τους χορηγούνται αφού έχουν κάνει αποδοχή των όρων στην αρχική δήλωση εγγραφής τους. Οι χρήστες που παραβιάζουν τη νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων χάνουν την πρόσβασή τους στη συλλογή της AMELib και υφίστανται τις νομικές κυρώσεις που επισύρει η πράξη τους.

Σήμερα οι ωφελούμενοι φοιτητές μέσω των υπηρεσιών προσβασιμότητας της Amelib είναι 50 άτομα, 23 άνδρες και 27 γυναίκες.

Άνδρες23
Γυναίκες27
Σύνολο50
Συμμετοχή στην AMELib ανά φύλο

Η Βιβλιοθήκη εκτός από εντυποανάπηρους, έχει εγγεγραμμένους φοιτητές με άλλες αναπηρίες που με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της έχουν μια σειρά από προτεραιότητες και εξ αποστάσεως υπηρεσίες.